Konkurs_foto_klasy_IV_VI_SP - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Konkurs_foto_klasy_IV_VI_SP

Samorząd Uczniowski
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Siołkowa w obiektywnie”
CELE KONKURSU
1.       Cele z zakresu wychowania:
1.1.              Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań własnym regionem.
1.2.              Propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy.
1.3.              Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią.
1.4.              Uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeżenie niezwykłych jej elementów, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem działalności człowieka.
2.       Cele z zakresu profilaktyki:
2.1.              Ukazanie uczniom fotografowania jako jednej z form spędzania wolnego czasu.
2.2.              Rozwijanie pasji i uzdolnień  uczniów,
2.3.              Podnoszenie świadomości uczniów w zakresie zamieszczania zdjęć z wizerunkiem innej osoby np. na portalach  internetowych – zgoda na wykorzystanie wizerunku, prawa autorskie.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Organizatorami konkursu i fundatorami nagród są Szkoła Podstawowa w Siołkowej, Samorząd Uczniowski ZSP w Siołkowej.
2. Informacje o konkursie publikowane są: na plakatach w szkole oraz na stronie internetowej szkoły i wsi Siołkowa.
3. Uczestnicy Konkursu.
Konkurs organizowany dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
WARUNKI KONKURSU
1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie i wywołanie zdjęć w formacie15x21 ukazujących miejscowość, jej mieszkańców oraz okoliczną przyrodę. Zdjęcia powinny ukazywać elementy zabudowy wsi, walory przyrodnicze i krajoznawcze mogą przedstawiać osoby – mieszkańców wsi jeżeli osoby te wyrażą na to pisemną zgodę.
3. Prace konkursowe powinny mieć postać fotografii kolorowych lub czarno-białych, wywołanych i zapisanych w formie cyfrowej. Nie można dokonywać fotomontaży.
4. Nadesłane prace muszą być wykonane na terenie Siołkowej.
5. Zdjęcia wywołane w formacie 15x21 i na nośniku multimedialnym (płyta CD lub pendrive) należy przekazać p. Kindze Dziedzinie  lub p. Marcie Fydzie. Zdjęcia i płyta powinny być opisane i zawierać następujące dane: imię i nazwisko, klasę,  
6. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie od 3 do 5 zdjęć wywołanych w formacie 15x21     
7. Osoby znajdujące się na zdjęciach składają pisemne oświadczenia, że wyrażają zgodę na publikację zdjęć, autor zdjęć pisemne oświadczenie o prawach autorskich. Bez wyżej wymienionych załączników prace fotograficzne ucznia nie będą brały udziału w konkursie.
TERMINARZ KONKURSU
1. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych trwa do 20 marca 2017r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu:  27 marca 2017 r. – Święto Patrona Szkoły
NAGRODY
1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona organizator i specjalnie powołane w tym celu jury.
2. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć organizatorzy wyłonią zwycięzców (miejsca I-III ewentualnie wyróżnienia)
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.
2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych .
3. Uczestnicy konkursu przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez organizatorów z nadesłanych zdjęć.
4.   Fotografie powinny być wykonane indywidualnie, muszą być fotografiami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych konkursach i nigdzie dotąd niepublikowanymi.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
PAMIĘTAJ !
ZACHOWAJ PODSTAWOWE ZASADY KULTURY PODCZAS FOTOGRAFOWANIA.      
FOTOGRAFUJĄC LUDZI MUSISZ MIEĆ ICH ZGODĘ NA WYKONANIE ZDJĘCIA ORAZ NA PUBLIKACJĘ ICH WIZERUNKU
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego